Aug 2, 2010

Aug 1, 2010

|Grass|

Lake Ontario, Hamilton side.